Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci, na našej webovej  stránke zisťujeme a spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 a Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom na účel spracovávania osobných údajov je obchodná spoločnosť LegalSoft s.r.o., Partizánska 34, 039 01 Turčianske Teplice, zapísaná v OR OS Žilina v oddiely Sro, reg.č. 51565/L


Získavanie osobných údajov

Zákazník uskutočnením objednávky a zaregistrovaním sa na webovej stránke dobrovoľne poskytne svoje osobné údaje a udelí súhlas prevádzkovateľovi s ich spracovaním v rozsahu:

 •  meno a priezvisko, názov
 •  adresa (doručovacia, fakturačná)
 •  e-mail
 •  telefónne číslo
 •  IČO, DIČ, IČ DPH
 •  zoznam objednaného tovaru

 

Účel spracúvania osobných údajov

1. Nákup tovaru

Spracovanie osobných údajov sa vykonáva zo zákona bez súhlasu zákazníka, pretože je nevyhnutne potrebné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán.

Spracované osobné údaje sa budú uchovávať po dobu 10 rokov od doby skončenia zmluvného vzťahu.

2. Užívateľský účet

Osobné údaje sú spracované na základe dobrovoľného poskytnutia zákazníkom za účelom vytvorenia užívateľského účtu zákazníka.  Osobné údaje sa budú spracovávať počas celej doby používania užívateľského účtu. Pokiaľ sa na účet neprihlásite po dobu 2 rokov  alebo odvoláte svoj súhlas, Váš účet bude deaktivovaný a  Vaše osobné údaje prestaneme spracovávať.

3. Kontaktný formulár

Osobné údaje sú spracované za účelom spätného kontaktu a komunikácie so zákazníkom na právnom základe súhlasu zákazníka. Tieto osobné údaje uchovávame len po dobu vzájomnej komunikácie.

Tretie strany

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť  Vaše osobné údaje v rozsahu:  Meno, Priezvisko, Adresa a telefónne  číslo tretej strane za účelom prepravy objednaného tovaru na základe zmluvy prepravnej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Práva dotknutej osoby

Na základe platnej legislatívy máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 • právo na prístup k údajom, ktoré o Vás spracovávame a písomne požiadať o ich výpis
 • právo na opravu a presnosť poskytnutých údajov, prípadne na ich doplnenie
 • právo na výmaz  / „na zabudnutie“ po skončení účelu poskytnutia údajov alebo odvolania súhlasu. Vymazať je možné iba tie údaje, ktoré už nie je potrebné uchovávať na splnenie zákonných povinností.
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov spracovávaných na základe súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať
 • právo na prenosnosť údajov k druhému prevádzkovateľovi
 • právo namietať spracovávanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu
 • právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Zákazník má možnosť uplatniť svoje práva a prípadné námietky ohľadom spracovania svojich osobných údajov zaslaním e-mailovej správy na predaj@legalsoft.sk. V prípade neuspokojivého vyriešenie Vašej požiadavky, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Eur/Czk
Eur/Czk
Clicky